ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕೆವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿವರ


 • ಸೇವೆಗಳು

  - ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ

  - ತರಬೇತಿಗಳು

  - ಕೃಷಿ ವೈದ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

  - ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ

  - ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಪರೀಕ್ಷೆ

  - ಕೃಷಿ ಸ್ಟಾಟ್ಅಪ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ

  - ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ

 • ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

  - ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ

  - ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ

  - ಬಾಳೆ ಸ್ಪೇಷಲ್

  - ತರಕಾರಿ ಸ್ಪೇಷಲ್

  - ಮಾವು ಸ್ಪೇಷಲ್

  - ಎ.ಎಂ.ಸಿ.

  - ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳು

  - ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

  - ಹೂ ಕುಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಟೆರಕೋಟಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

  ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಐಸಿಆರ್ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಃ 08221-295018

ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ : ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಐಸಿಎಆರ್ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ                    ಭೇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: