ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ

 • Entrance of Krishimela

  ಬೀಜ ಒಣಗಿಸುವ ಅಂಗಳ

  ಮೂಲ : ಐಸಿಎಆರ್ ಐಐಪಿಆರ್, ಕಾನ್ಪುರ

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2018

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 300.00 ಚ. ಮೀ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 5.00 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ

  ಮೂಲ : ಐಸಿಎಆರ್ ಐಐಪಿಆರ್, ಕಾನ್ಪುರ

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2018

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: 194.00 ಚ. ಮೀ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಗೋಶಾಲೆ

  ಮೂಲಃ ಪಶು ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕಸರ್ಕಾರ

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2018

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 120 ಚ. ಮೀ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಸಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಲ್ಯಾಬ್

  ಮೂಲಃ ಐಸಿಎಆರ್-ಅಟಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2011

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 50.00 ಚ.ಮೀ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಪಾಲಿ ಹೌಸ್

  ಮೂಲ : ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
               ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಎಂವಿಪಿ, ಮೈಸೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2010

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1000.00 ಚ.ಮೀ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 7.68 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಮಿಸ್ಟ್ ಚೆಂಬರ್

  ಮೂಲ : ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
               ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಎಂವಿಪಿ, ಮೈಸೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2010

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 500.00 ಚ.ಮೀ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 11.50 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ನೆಟ್ ಹೌಸ್

  ಮೂಲ : ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
               ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಎಂವಿಪಿ, ಮೈಸೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2010

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 100.00 ಚ.ಮೀ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 2.50 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಎಫ್.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ

  ಮೂಲ: ಎಂ.ಎಫ್.ಪಿ.ಐ, ನವ ದೆಹಲಿ
               ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಎಂವಿಪಿ, ಮೈಸೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2009

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 100.00 ಚ.ಮೀ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 22.20 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ

  ಮೂಲ : ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ
             ಐಸಿಎಆರ್ ಅಟಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2006

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 362.00 ಚ.ಮಿ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 29.50 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ರೈತರ ವಸತಿ ನಿಲಯ

  ಮೂಲ : ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಎಂವಿಪಿ, ಮೈಸೂರು
             ಐಸಿಎಆರ್ ಅಟಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2005

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 305.00 ಚ.ಮಿ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 23.80 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಟ್ರೈಕೋಗ್ರಾಮ ಲ್ಯಾಬ್

  ಮೂಲ : ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಎಂವಿಪಿ, ಮೈಸೂರು
             ಐಸಿಎಆರ್ ಅಟಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2005

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 100.00 ಚ.ಮಿ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 2.75 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ

  ಮೂಲ : ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಎಂವಿಪಿ, ಮೈಸೂರು
             ಐಸಿಎಆರ್ ಅಟಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2002

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 230.00 ಚ.ಮಿ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 23.00 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಚಾಕಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ

  ಮೂಲ : ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಎಂವಿಪಿ, ಮೈಸೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2005

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 100.00 ಚ. ಮಿ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 5.40 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

 • Entrance of Krishimela

  ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಘಟಕ

  ಮೂಲ : ಐಸಿಎಆರ್ ಅಟಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2005

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 80.00 ಚ. ಮಿ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 1.16 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ

  ಮೂಲ : ಕೆವಿಕೆ ಸುತ್ತುನಿಧಿ

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 2000

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 50.00 ಚ. ಮಿ.

  ಮೂಲ : 0.10 ಲಕ್ಷಗಳು

 • Entrance of Krishimela

  ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ

  ಮೂಲಃ ಐಸಿಎಆರ್ ಅಟಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

  ಮುಕ್ತಾಯದ ವರ್ಷ : 1996

  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 92000.00 ಚ. ಮಿ.

  ವೆಚ್ಚ ರೂ : 2.60 ಲಕ್ಷಗಳು


ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ : ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಐಸಿಎಆರ್ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಸುತ್ತೂರು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ                    ಭೇಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: